The Enchanters/ Besvärjarna

.31 juli
Plats: Inter Arts Centre

Exhibition, Inter Arts Centre, Malmö 2016

Etta Säfve, Jona Elfdahl, Elin Maria Johansson. Sound Michel Wenzer

Installation in 5 rooms & audio walk

Den här byggnaden är uppsatt för de som försöker förstå världen. Den restes i bränt tegel med ett högt torn i öster.”

Gylleboverket blev inbjudna att göra ett platsspecifikt verk i IACs lokaler där publiken skulle få möjlighet att röra sig genom de olika rummen som annars är stängda för allmänheten. I förarbetet tittade vi på byggnadens historia, lokalernas karaktär och de aktiviter som pågår där. Tillsammans med vårt intresse för samtida samhällsfrågor som rör mänsklig isolation, människans påverkan och relation till naturen, förgänglighet och längtan, utgjorde det avstampet för projektet.

Vi var intresserade av att väva samman fiktion med verklighet och skapa ett verk som genom det suggestiva, mytiska och poetiska utmanade våra inlärda bilder av världen och varandra.
Verket som helhet bestod av flera delar där en berättelse (audio walk) utgjorde ramverket. Objekt, installationer, ljud, doft, film och ritualer ingick som delar.

Audiowalken med sin berättelse tog betraktarna genom rummen via hörlurar. Berättelsen utgick från de karaktärer som sades ha vistats på platsen och som genom olika besvärjelser och riter försökt hitta sätt att förhålla sig till vår omvärld.

Bland objekten fanns bland annat ”ett träds sista andetag” , där en bit av ett träd kapslats in i flytande glasmassa och själv blåst upp en glasbubbla runt sig.

345 345 gustaf